Gospod z vami!

 

Arhiv župnijskih novic
Pridiga2020-10-31 18:55:05

VSI SVETI 1.11.2020

Prisr?no pozdravljeni vsi farani. Na današnji dan je Cerkev e pred 1200 leti  obhajala paznik vseh svetnikov. Pape Gregor III je okoli leta 740  v Rimu posvetil posebno kapelo v ?ast Odrešeniku, njegovi Materi, apostolom, mu?encev in vseh svetnikov.  Pape Gregor IV je leta 827 ukazal naj se prvega novembra v vesoljni cerkvi praznuje spomin vseh svetnikov. Kot razlog, zakaj je Cerkev imenovala ta praznik, sta dva. Prvi razlog: število svetnikov je tako naraslo, da ni bilo ve? mogo?e spominjati se vsakega posebej pri bogosluju. Drugi razlog:  na praznik vseh svetnikov naj bi popravili, kar med letom na praznike svetnikov po nemarnem opustimo. Praznik vseh svetnikov je praznik majhnih, preprostih, poninih, skromnih, popolnima predanih Bogu in zvestih.

Ko razmišljamo v teh dneh o grobu, so naše elje, da bi pokojni nikoli ne izginili iz našega spomina. Ko smo na pokopališ?u, se nam v mislih za?nejo odvijati prizori iz ivljenja naših dragih rajnih, s katerimi smo skupaj iveli ali se sre?evali. V nas elja, da bodo neko?, ko bomo v grobu in se bodo prijatelji in sorodniki ob njem ustavili in za nas kaj zmolili ali darovali sveto mašo in bomo še naprej ostali povezani. Nekateri, ki ne verujejo v ve?no ivljenje, pa vendarle pravijo, da ?lovek ve?no ivi v spominu še ivih ljudi. ?lovek pa ne ivi samo v našem spominu, temve? tudi v spominu Boga. Jezus nam je zagotovil, da ima nebeški O?e preštete celo lase na naši glavi. Kako bi nas torej moral nas pozabiti? Še ve?, ne samo, da se nas spominja – vsak kogar se Bog spominja, ve?no ivi. ?e je Bog z besedo priklical na svet ivljenje, potem ni teko dati ?loveku tudi po smrti ivljenje. Misel na smrt je neprijetna saj imamo v sebi hrepenenje po neumrljivosti in eljo po ve?nem ivljenju. To eljo po neumrljivosti nam je Bog globoko poloil v naše srce, saj Jezus pravi:«Bog ni Bog mrtvih, ampak ivih, kajti v njemu vsi ivijo. To pomeni, da Bog, ki nas je ustvaril, nas ne bo prepustil ni?u, temve? eli, da bi ve?no iveli.

            Vsak dan v letu imamo na koledarju imena svetnikov, ki jih je Cerkev uradno  razglasila, danes pa se spominjamo: tistih milijonov mater, ki so se posvetile ob svojih otrocih in druinah med štirimi stenami doma. Tiste mnoice mo, ki so zvesto izvrševali svojo slubo v tovarno, pisarni, za prodajalno mizo, na polju. Tistih številnih študentov in mladih delavcev, ki jih je Bog poklical sredi najlepših na?rtov in dela, pa so bili pripravljeni na sre?anje z njim. Tistih nepreglednih mnoic starejših  zapuš?enih, bolnih, hromih, naglušnih, slepih, zani?evanih od ljudi, ki so v preizkušnjah dozoreli za nebesa. Tistih iv?nih ljudi, nagle jeze in z mnogimi slabimi lastnostmi, ki so iz dneva v dan, od spovedi do spovedi, si prizadevali, da bi popravili svoj zna?aj. Tistih preprostih kme?kih duš, ki so ivele povezane z Bogom in so brale njegovo pismo v lepoti sveta in so o boji dobroti ve? vedele kot profesorji. Med svetniki so tudi naši prijatelji, najoji sorodniki. Vsi tisti, ki so iveli v istem svetu kot mi in v enakih okoliš?inah kot mi, pa so znali in v vsem iskati in najti Boga. Praznik vseh svetnikov je veliki dan vere, upanja in ljubezni. To je dan ivih, kajti Bog je zvest in trdno dri njegova obljuba: » Kdor v mene veruje, bo ivel, tudi ?e umre!« ti preprosti svetniki, ki so morda utonili v pozabo kmalu potem, ko so umrli – vendar resni?no IVIJO. ?loveške o?i ne vidijo vsega. Ne vidimo Boga in ne vidimo vesolja, ki ga je Bog naklonil svojim svetim. Vsi naši rajni, ki po?ivajo na pokopališ?ih in drugod v naro?ju zemlje so bili ustvarjeni in krš?eni zato, da bi postali svetniki. Ta pot je namenjena tudi nam, ki smo z krstom vstopili v ob?estvo svetih. Svetost je milost znati narediti najbolj preproste stvari v znamenje ve?nosti. ?udovita premo? srca: na zemlji Boga ne moremo do kraja spoznati, lahko ga z vsemi mo?mi ljubimo. (Raoul Follereau).

Kristjani vemo in zaupamo, da je umrli in vstali Kristus porok tudi našega vstajenja, saj je prvi vstal od mrtvih. In ?etudi so naši rajni odšli, so vendarle povezani z nami. Lahko jim pomagamo z svojimi molitvami, daritvami in dobrimi deli. elim vam obilje bojega blagoslova in Marijinega varstva ter priprošnjo vseh svetih. Ostanite zdravi. Vaš upnik Ciril

Arhiv novic